Sunday, November 6, 2016

Comunicado desde Kan Bici (cat, esp, engl)

[Cat] COMUNICAT DES DE KAN BICI (GALLINERS)

Mostrar mensaje original

PRECARIETAT: Falta dels recursos i mitjans econòmics suficients, pobresa i misèria
PRECARI: Que manca dels recursos i mitjans econòmics suficients:

Un jucio civil que demanda un "desnonament per precari" és gens menys que l'atac
frontal de la burguesia contra els pobres, dels poderosos contra persones que manquen
els recursos economicos suficients per pagar un lloguer i manquen també de propietades.

L'aparell judicial, les forces repressives i la premsa són les eines de la burguesia
per perpetuar la seva poder a tot arreu. Gairebé totes les propietats estan a les seves mans,
tenen bancs, centres comercials, empreses, tendes, cases i terres etc.

Justament nosaltrxs lxs que okupamos les kases que ells han abandonat, estem
en el punt de mira de la burguesia, ens denuncien i si fa falta ens tiren al puto carrer
emdiante els seus mercenaris antidisturbis.

Com ho van fer per exemple en el 2012 amb Kan Pons en Sant Marçal de Quarentella, i
ara pretenen fer-ho de nou amb Kan Bici en Galliners. Els molesta si no els servim
com a font economica (via laboral, pagant lloguer) i no estem callats davant els seus bar-
bariedades, llavors ens manen els seus hordes de serfs institutionales per augmentar la
pressió social a nivell de guerra.

"Drets humans", "Democràcia", "Estat de dret", "Igualtat de todxs davant la justícia"
i altres chorrades propagandisticas que ens expliquen tots els dias...qui les hi creu??

A més ens enverinen l'aire, la terra, l'aigua i destrueixen els boscos!

No ens callaran! Seguirem lluitant!
Kan Bici resisteix!

Galliners (Pla de l'Estany), 7 de Novembre 2016

________________________________________________________________

[Esp] COMUNICADO DESDE KAN BICI (GALLINERS)

PRECARIEDAD: Falta de los recursos y medios económicos suficientes, pobreza y miseria
PRECARIO: Que carece de los recursos y medios económicos suficientes:

Un jucio civil que demanda un "deshaucio por precario" es nada menos que el ataque
frontal de la burguesia contra los pobres, de los poderosos contra  personas que carecen
los recursos economicos suficientes para pagar un alquiler y carecen también de propietades.

El aparato judicial, las fuerzas represivas y la prensa son las herramientas de la burguesia
para perpetuar su poder en todas partes. Casi todas las propiedades están en sus manos,
tienen bancos, centros comerciales, empresas, tiendas, casas y tierras etc.

Justamente nosotrxs lxs que okupamos las kasas que ellos han abandonado, estamos en
el punto de mira de la burguesia, nos denuncian y si hace falta nos echan a la puta calle me-
diante sus mercenarios antidisturbios.

Como lo hicieron por ejemplo en el 2012 con Kan Pons en Sant Marçal de Quarentella, y
ahora pretenden hacerlo de nuevo con Kan Bici en Galliners. Les molesta si no les servimos
como fuente economica (via laboral, pagando alquiler) y no estamos calladxs ante sus barbari-
dades, entonces nos mandan sus hordes de siervos institutionales para aumentar la presión
social a nivel de guerra.

"Derechos humanos", "Democracia", "Estado de derecho", "Igualdad de todxs ante la justicia"
y demás chorradas propagandisticas que nos cuentan todos los dias...quien se las cree??

Además nos envenenan el aire, la tierra, el agua y destruyen los bosques!

No nos callarán! Seguiremos luchando!
Kan Bici resiste!

Galliners (Catalunya), 7 de Noviembre 2016

__________________________________________________________________

[Eng] REPORT FROM KAN BICI (GALLINERS)

Precarity: Lack of resources and sufficient financial means, poverty and misery
Precarious: that lacks the resources and sufficient financial means:

A civilian judgment which demands an "eviction by precarious" is nothing less than the
frontal attack of the burgeoisie against the poor, of the powerful against people who lack
the sufficient economic resources to pay a rent and also lack properties.

The judicial apparatus, the repressive forces and the press are the tools of the rich
to perpetuate their power everywhere. Almost all the properties are in their hands,
they own banks, commercial centers, businesses, shops, houses and land etc.

Just we, who are squatting houses they have abandoned, we are in the focal point of the
burgeoisie, they denounce and if necessary they kick our asses out in the fuckin' street-
through their mercenaries riot cops.

As they did for example in the 2012 with Kan Pons in Sant Marçal de Quarentella, and
now they are pretending to do it again with Kan Bici in Galliners. It bothers them if we do
not serve to them as an economic source (via labor, paying rent) and we are not shut-up before
their barbaries. then send us their hordes of servants institutionals to increase the pressure
social at the level of war.

"Human rights", "Democracy", "State of law", "Equality of all to justice"
and other bullshit propaganda they tell us every day...who beliefs in it??

In addition they are poisoning our air, land, water and destroy forests!

We won't shut up! We'll continue to fight!
Kan Bici resists!

Galliners (Catalonia), November 7th, 2016