Saturday, January 14, 2017

Comunicado Kan Bici resiste! (engl/cat/cast)

catalá:  (español más abajo / english version more down)

GALLINERS: KAN BICI RESISTEIX! (Pla de l'Estany)

Després de 50 mesos d'okupació aquests dias van arribar notícies des del palau de
la  injustícia: La data del jucio civil (desnonament precari) van fixar pel proper Dijous
19 de Gener 2017, a les 10.00h del matí en el jutjat de Girona! (Sala 07, Planta 3, Avgda.
Ramon Folch, Jutgat de Girona)

La modificació de la llei d'enjuciamiento civil, concretament de l'articulo 440, permet als
propietaris de kases okupades aconseguir més rapid (entre 3 i 6 mesos) el desallotja-
ment/desnonament dels seus immobles. En comptes de respectar les situacions fotudes
(precàries) de moltes persones, l'estat accelera les seves mesures repressives ignorant
la seva pròpia Constitució i les decisiones del Tribunal Europeu de Strasburgo, donant
així més poder a la cega defensa de la propietat privada i l'especulació immobiliària.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva Comissió d'assistència juridica gratuïta,
denega a les persones sense recursos economicos, l'assignació gratuita d'advoqueu@
i procurador/a, perquè no estan empadronades o no poden demostrar la seva situació
precària, encara que siguin jutjades justament per aquesta raó, com en el cas de Kan Bici.
1600 famílies desnonades al llarg de l'any 2016 a Catalunya demostren de sobres que la
 lluita contra la pobresa de l'estat és la lluita contra les personas sense recursos econo-
micos i la modificació de lleis per fer-los encara més vulnerables davant els atacs de la
màfia immobiliària.

Aqui al poble ningú pot entendre perquè el propietari de Kan Bici reclama la kasa per via
judicial després de tant temps d'okupació i sense buscar la comunicació prèvia. Tampoc
demostra cap intenció d'arreglar la kasa o d'un ús alternatiu. Després de diversos intents
des de la nostra part d'arribar a un acord amb el propietari, solament rebem demandes de
"recompensaciones" economicas injustificades (entre 4.800 i 6.000€), la ignorància de les
nostres propostes (comentar-ho amb les paraules "que hagan una propuesta decente") i
insults per part de la seva advocada.

 No se sap com interpretarà el jutjat aquestes actituds "generoses" i especialment el fet
que la finca que inclou Kan Bici i Mas Viader la té llogada a la fabrica de pinsos de Galliners
 i cobra per ella 9.000€ al any...! Dubtem que una persona a la qual pertanyen tantes propie-
tades (40 masias +  terres) realment té la necessitat de tirar algú de kasa qui cuida la seva
 kasa i una part de la seva finca, encara que no té recursos economicos suficients per fer-se
càrrec per a grans inversions o obres, i menys pagar una renda habitual.

Però llavors, que és el problema? Pot ser que "algú" li ha pressionat o li ha fet una proposta
lucrativa per a l'ús de la kasa? Cuales són els motius per actuar d'aquesta manera?
Està implicat l'ajuntament o altres entitats poderoses/ institutionals?

Doncs anem a veure que passa en el jucio i si les parts implicades s'atreveixen co- ficar el
crim covard de desallotjar Kan Bici.

Resistir fins a la fi!
Kan Bici es queda en Galliners!
No als desnonaments i desallotjaments!
Stop impunitat especulativa!
Un desallotjament altra okupació!

Galliners, 15 de Desembre 2016

PD: El ultim cambi stratetic del propitari és reclamar la kasa com
        "necesitat propia" i "arreglar-la kasa"...
Ës un espectacle public on tot el mon pot entrar qui és interessat  i/o
         sent afinitat. Benvinguts tots gests de solidaritat!
________________________________________________________________
Algunes paraules més sobre la història de Kan Bici...

Després de 6 mesos d'okupació de Kan Pons en St. Marçal de Quarantella (Vildemuls) la kasa
va ser desallotjada per almenys 7 furgonetes antidisturbis dels Mossos a l'octubre del 2012.

A la fi del mateix mes s'okupó Kan Bici en Galliners, una kasa que estava almenys 6 anys aban-
donada i en un estat fatal. L@s vecin@s del poble es mostraron en aquest moment content@s
amb l'okupació de la kasa. Van passar 4 anys i derrepente el propietari Jose de Puig va interposar
una demanda judicial ^desnonament precari"sense cap intent previ de comunicació. A més cobra
per la finca en la qual es troben els habitatges Kan Bici i Més Viader un lloguer de 9.000€ al any de
la fabrica de pinsos de Galliners. . .

Després del coneixement de la demanda des de la kasa okupada va haver-hi diversos intents i una
proposta concreta per solucionar el conflicte i arribar a un acord amb el propietari. Ëste va respondre
conformi però amb la condició d'un pagament previ d'al voltant 5.000€ que el faria postoriormente un
contracte de lloguer. Ësta condició no es pot acceptar, ja que es vaig haver de fer reformes per fer la
kasa habitable, la qual cosa va costar en treballs i materials uns 10.000€.A més en aquests 4 anys de
l'okupació de la kasa, a cap moment el propietari va mostrar interès ni es va posar en contacte.

_________________________________________________________________
castellano:  (english version see down)

GALLINERS: KAN BICI RESISTE!

Tras 50 meses de okupación éstos dias llegaron noticias desde el palacio
de la injusticia: La fecha del jucio civil (desahucio precario) fijaron para el
proximo Jueves 19 de Enero 2017,  a las 10.00h de la mañana en el juzgado
de Girona! (Sala 07, Planta 3, Avda. Ramon Folch, Jutgat de Girona)

La modificación de la ley de enjuciamiento civil, concretamente del articulo
440, permite a los propietarios de kasas okupadas conseguir más rapido
(entre 3 y 6 meses) el desalojo/desahucio de sus inmuebles. En vez de re-
spetar las situaciones jodidas (precarias) de muchas personas, el estado
acelera sus medidas represivas ignorando su propia Constitución y las deci-
siones del Tribunal Europeo de Strasburgo, dando así  más poder a la ciega
defensa de la propiedad privada y la especulación inmobiliaria.

La  Generalitat de Catalunya, mediante su Comisión de asistencia juridica
gratuita, deniega a las personas sin recursos economicos, la asignación gratu-
ita de abogad@ y procurador/a, porque no estan empadronadas o no pueden
demostrar su situación precaria, aunque sean juzgadas justamente por ésta
razón, como en el caso de Kan Bici.

1600 familias desahuciadas a lo largo del año 2016 en Catalunya demuestran
de sobra que la lucha contra la pobreza del estado es la lucha contra las perso-
nas sin recursos economicos y la modificación de leyes para hacerles aún más
vulnerables ante los ataques de la mafia inmobiliaria.

Aqui en el pueblo nadie puede entender porque el propietario de Kan Bici recla-
ma la kasa por via judicial tras tanto tiempo de okupación y sin buscar ningna
comunicación previa. Tampoco demuestra ninguna intención de arreglar la kasa
o de un uso alternativo. Tras varios intentos desde nuestra parte de llegar a un
acuerdo con el propietario, solamente recibimos demandas de "recompensacio-
nes" economicas injustificadas (entre 4.800 y 6.000€), la ignorancia de nuestras
propuestas (o la arrogancia de comentarla con las palabras "que hagan una pro-
puesta decente" e  insultos por parte de su abogada.

No se sabe como interpretará el juzgado éstas actitudes "generosas" y especial-
mente el hecho que la finca que incluye Kan Bici y Mas Viader la tiene alquilada
a la fabrica de piensos de Galliners y cobra por ella 9.000€ anuales...!

Dudamos que una persona a la que pertenecen tantas propietades (40 masias+
tierras, la midad abandonadas) realmente tiene la necesidad de echar alguien de
kasa quien cuida la kasa y una parte de su finca, aunque no tiene recursos eco-
nomicos suficientes para hacerse cargo para grandes inversiones u obras, y me-
nos pagar una renta habitual.

Pero entonces, que es el problema? Puede que "alguien" le ha presionado o le
ha hecho una propuesta lucrativa para el uso de la kasa? Cuales son los motivos
para actuar de ésta manera? Está implicado el ayuntamiento u otras entidades
poderosas/ /institutionales en el asunto?

Pues vamos a ver que pasa en el jucio y si las partes implicadas se atreven co-
meter el crimen cobarde de desalojar Kan Bici.

Resistir hasta el fin!
Kan Bici se queda en Galliners!
No a los desahucios y desalojos!
Stop impunidad especulativa!
Un desalojo otra okupación!

Galliners, 15 de Diciembre 2016

PD:
El ultimo cambio estrategico del propietario és reclamar la kasa en
"necesidad propia" y "arreglar la kasa"...
Este espectaculo és publico y podrá ser visitado por todxs lxs
que están interessadxs y/o sienten afinidad. Gracias por todos los
gestos de solidaridad!
___________________________________________________________________
Algunas palabras más sobre la historia de Kan Bici...

Tras 6 meses de okupación de Kan Pons en St. Marçal de Quarentella (Vilademuls)
la kasa fue desalojada por al menos 7 furgonetas antidisturbios de los Mossos en
Octubre del 2012.

A finales del mismo mes se okupó Kan Bici en Galliners, una kasa que estaba por lo
menos 6 años abandonada y en un estado fatal. L@s vecin@s del pueblo se mostra-
ron en éste momento content@s con la okupación de la kasa. Pasaron 4 años y der-
repente el propietario Jose de Puig interpuso una demanda judicial ^desahucio pre-
cario"sin ningún intento previo de comunicación.  Además cobra por la finca en la que
se encuentran las viviendas Kan Bici y Más Viader un alquiler de 9000€ anuales de la
fabrica de piensos de Galliners. . .

Tras el conocimiento de la demanda desde la kasa okupada hubo varios intentos y una
propuesta concreta para solucionar el conflicto y llegar a un acuerdo con el propietario.
Ëste respondió conforme pero con la condición de un pago previo de alrededor 5.000€
para que el haría postoriormente un contrato de alquiler.

Ësta condición no se puede aceptar, ya que se tuve que hacer reformas para hacer la
kasa habitable, lo que costó en trabajos y materiales unos 10.000€. Además en éstos
4 años de la okupación de la kasa, en ningún
___________________________________________________________________
 English:

GALLINERS: KAN BICI RESISTS! (Spanish State, Catalonya)

After 50 months of squatting these days news arrived from the
palace of injustice: date of the civil trial (precarious eviction) was set for the
next Thursday January 19th, 2017, at 10.00 h in the morning at the
court in Girona! (07 room, 3 floor, Avenida Ramon Folch, Jutgat de Girona)

The modification of the law of civil justicement, specifically the article 440,
allows owners of squats without get faster (between 3 and 6 months) evictions
from their homes. Instead of respect damn/fucked situations (precarious) of
many people, the state speeds up its crackdown, ignoring its own Constitution
and the decidimensions of the European Court in Strasbourg, thus giving more
power to the blind defense of private property and speculation real estate mafia.

La Generalitat de Catalunya, through its Committee on assistance legal
free, denies people without economic resources, free allocation -
ita's Attorney @ and Attorney, because are not registered or not can
show their precarious situation, but be judged precisely by this
reason, as is the case with Kan Bici.

1600 families evicted over the year 2016 in Catalonia show
enough that the fight against the poverty of the state means combating the people
without  economical resources and the modification of laws to make them even
more vulnerable to the attacks of the real estate mafia.

Here in the village no one can understand why the owner of Kan Bici reclame the
house through the courts after so long time of squatting and without seeking any prior
notice. Neither shows any intention to fix the house or alternative use. After several
attempts from our part to reach a agreement with the owner, we only receive demands
of unjustified economic "recompensations" (between 4,800 and €6,000), ignorance of
our proposals (or the arrogance of comment on it with the words "make a pro-putting
decent" and insults by his lawyer.

It is not known as interpreted by the court these "generous" attitudes  and especially
the fact that the farm that includes Kan Bici and another house he has rented
to the manufactures of feedingstuffs of Galliners and charge for it €9,000 per annum...!

We doubt that a person to whom belong so many properties (40 houses and
land, half abandoned) actually has the need to kick out someone from
his home who cares the house and a part of their farm, although it does not have
economic resources sufficient to take charge for large investments or works, or
pay an usual rent.

But then that is the problem? May that "someone" has pressed or le
has made a lucrative proposal  for the use of the house? Which are the reasons
to act in this way? Is involved the municipality or other powerful/ /institutional forces
in the matter?

Since we are going to see what happens in the judgment and if the parties involved dare co-
meter the cowardly crime to evict Kan Bici.

Resist until the end!
Kan Bici stays in Galliners!
Not evictions nor expulsions!
Stop speculative impunity!
An eviction another squatting!

Galliners, 15 December 2016

PD:
The last strategic change  of the owner is claiming the squat in
"need own" and "fix the house"...
This spectacle is public and can be visited by those
that are interested and/or feel affinity. Thanx for all
gestures of solidarity!